Höjning av kommunala avfallstaxan i Borlänge

31 januari 2020

9,50 kronor för en villakund och 5,43 kronor för en lägenhetskund, båda med standardavtal - så mycket höjs avgiften per månad för hämtning av matavfall och brännbart restavfall när avfallstaxan justeras den 1 mars.

Efter ett beslut i Kommunfullmäktige 10 december 2019 höjs nu kommunens avfallstaxa från 1 mars 2020. Höjningen är på 6,2 % och är viktig för att täcka kommunens kostnader för avfallshantering och för bibehållen servicekvalitet.

Anledningen till den aktuella höjningen är dels en höjd skatt på förbränning av avfall, dels en prisjustering på grund av allmänna kostnadsökningar. När det gäller den höjda skatten så innebär den nya skattelagstiftningen att en avfallsförbränningsskatt införs med en skattenivå som kommer att trappas upp stegvis, från 75 kr per ton avfall 2020, till 100 kr per ton avfall 2021 och till 125 kr per ton avfall 2022.

Borlänge kommuns avfallstaxa beräknas utifrån de kostnader som kommunen har för hämtning, transport och behandling av hushållsavfall. Taxan skall även täcka de kostnader kommunen har för Återvinningscentralen vid Fågelmyra samt för administration och information.

EPiTrace logger